PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
Phú Nhiêu - Hòa Mỹ Đông - Tây Hòa - Phú Yên
 
   
Chào mừng quý khách ghé thăm website của trường THCS Phạm Văn Đồng!
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   200
 Hôm qua :    128
 Tổng cộng :   403446
 
   UBND HUYỆN TÂY HÒA
   
  Cập nhật vào lúc: 09:23:14 09-06-2015  

UBND HUYỆN TÂY HÒA

KHỐI THI ĐUA THCS

 Số: 02/HD-KTĐTHCS

V/v hướng dẫn các trường THCS

 báo cáo thi đua Khối THCS

năm học 2014-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Tây Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 201 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện

            Trưởng Khối thi đua THCS đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS  báo cáo các nội dung sau:

          1. Báo cáo công tác thi đua theo các biểu mẫu như Học kỳ 1 năm học 2014-2015.

(phần cộng điểm theo Quy chế).

          2. Điền đầy đủ thông tin vào các phụ lục  (từphụ lục 1 đến phụ lục 9)

( theo mẫu đính kèm)

Nhn được hướng dẫn này, Trưởng Khối  thi đua THCS đề nghị Hiu trưởng các trường báo cáo gấp về Trưởng Khối  thi đua THCS (tại trường THCS Phạm Văn Đồng) bằng văn bản và  qua địa ch email: phamvandong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  chậm nhất ngày 10/6/2015,để trưởng khối thi đua tổng hợp nội dung và chuẩn bị họp Khối thi đua vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/6/2015

Ghi chú: - Họp thi đua khối THCS tại trường THCS Phạm Văn Đồng vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/6/2015 ( thay giấy mời)

               - Thành phần họp: Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS

                                                                         

 

                                                                                TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA

                                                                                      Đã ký

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     


                                                                                              Lưu Đức Phu   

Nơi nhận:                                                                        

- Như trên;

- Lãnh đạo, các tổ thuộc PGDĐT huyện;                

- Website Phòng GDĐT huyện;

- Lưu: VT, CM.

 


                                                                                           MẪU PHỤ LỤC KHỐI THI ĐUA THCS. NĂM HỌC 2014-2015

Phụ lục 1. Phát triển mạng lưới

STT

Đơn vị

Số HS đầu năm

Số HS cuối năm

Số HS bỏ học

Tuyển mới lớp 6

Số HS

học 2 buổi/ngày

Ghi chú

SL

Tăng(+)/Giảm(-)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

893

880

-13

08

0,9%

207

99%

 

 

 

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2. Phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo

STT

Đơn vị

HS giỏi

cấp huyện

HS giỏi

cấp tỉnh

HS giỏi

cấp quốc gia

Kết quả xét

công nhận TNTHCS

HQ đào tạo

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL%

SL

TL%

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

113

48.0

19

52.8

01

100

229

100

229/249

92.0

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3.Kết quả xếp loại học lực

STT

Đơn vị

Tổng số HS

Xếp loại học lực

Giỏi

TL%

Khá

TL%

TB

TL%

Yếu

TL%

Kém

TL%

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

880

219

24.9

353

40.1

257

29.2

48

5.5

03

0.3

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4.Kết quả xếp loại hạnh kiểm

STT

Đơn vị

Tổng số HS

Xếp loại hạnh kiểm

Tốt

TL%

Khá

TL%

TB

TL%

Yếu

TL%

Kém

TL%

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

880

744

84.5

116

13.2

20

2.3

0

0

0

0

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục 5.Công tác kiểm tra

TT

Đơn vị

Số GV kiểm tra toàn diện

Tỉ lệ (%)

Số GV được kiểm tra đột xuất

Tỉ lệ (%)

Ghi chú

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

38

59,4

64

100

 

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 6. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

TT

Đơn vị

Số đơn khiếu nại

Số đơn tố cáo

Đơn có tên

Đơn giấu tên

Đã

rút đơn

Đã giải quyết

Tồn đọng

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

0

0

0

0

0

0

0

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục 7.Công tác xây dựng trường chuẩn và thư viện chuẩn

STT

Đơn vị

Trường chuẩn quốc gia

Năm đạt thư viện chuẩn quốc gia

Kiểm định chất lượng giáo dục

Cấp độ

Năm

Cấp độ

Năm

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

/

/

/

1

2015

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 8.Công tác xã hội hóa giáo dục

STT

Đơn vị

Thực hiện cuộc vân động(*) 

Xã hội hóa

Nhận đỡ đầu

Số tiền

(đồng)

Khác

Số tiền

 

Khác

Số HS

TL%

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

51

5,8

1.900.000

100 quyển vở, 536 quyển sách.

18.000.000

đồng

 

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cuộc vân động:  “Mỗi cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì nghèo, hay vì học yếu”


Phụ lục 9. Phát triển chất lượng đội ngũ

STT

Đơn vị

Tổng số

CBGV

Số CBGV

đạt chuẩn

Trong đó số CBGV trên chuẩn

Ghi chú

SL

%

SL

%

1.       

THCS Phạm Văn Đồng

69

31

44.9

38

55.1

 

2.       

THCS Tây Sơn

 

 

 

 

 

 

3.       

THCS Nguyễn Thị Định

 

 

 

 

 

 

4.       

THCS Đồng Khởi

 

 

 

 

 

 

5.       

THCS Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

6.       

THCS Đinh Tiên Hoàng

 

 

 

 

 

 

7.       

THCS Lê Hoàn

 

 

 

 

 

 

8.       

THCS Huỳnh Thúc Kháng

 

 

 

 

 

 

9.       

THCS Nguyễn Tất Thành

 

 

 

 

 

 

10.   

THCS Phạm Đình Quy

 

 

 

 

 

 

11.   

THCS Nguyễn Anh Hào

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Các trường THCS  nhập số liệu vào  Phụ lục 1  đến  Phụ lục 9 và gửi về trường THCS Phạm Văn Đồng  qua địa chỉ Email phamvandong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  chậm nhất ngày 10/6/2015.

 

 

 *Lưu ý: Giáo viên có thể download file này bằng cách: - Vào website của Trường THCS Phạm Văn Đồng Tây Hòa Phú Yên

     -  Vào Mục Tài Nguyên  -> Văn bản - biểu mẫu -> Văn bản

     - Kích vào file: HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THI ĐUA KHỐI THCS NĂM HỌC 2014 - 2015

    - Tải tập tin.

 

 

 

[Trở về]
 

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ :Phú Nhiêu - Hòa Mỹ Đông - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :02576513579
Thư điện tử: phamvandong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG